Tillämpningsområde

1. För de tjänster och råd som Tre Kronor Advokatbyrå AB (”TKA”) tillhandahåller i något ärende gäller dessa allmänna villkor jämte Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.

2. Dessa allmänna villkor ska tillämpas på hela uppdraget även om uppdraget innefattar flera delmoment eller om vi i uppdraget biträder flera juridiska eller fysiska personer eller ställer ut separata fakturor.

Klientkännedom

3. Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”PTL”) är vi skyldiga att kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om uppdragets syfte och art. I regel ska sådan information tillhandahållas av er innan uppdraget kan påbörjas. För det fall tillfredsställande information och dokumentation inte erhålls har vi rätt att avböja eller frånträda ett uppdrag. Vi kan därför komma att be er att utan dröjsmål tillhandahålla identitetshandlingar samt detaljerad information om ägarförhållanden och det aktuella uppdraget. TKA kan även vara skyldiga att via externa källor, till exempel databaser, verifiera sådan information. All information och dokumentation som vi inhämtar i samband med nämnda kontroller är vi enligt lag skyldiga att behålla.

4. Enligt PTL är TKA skyldiga att till polismyndigheten anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering. Vi är förhindrade enligt PTL att underrätta er om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till polismyndigheten. Om misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är TKA enligt god advokatsed och dessa allmänna villkor skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

5. Enligt lag kan TKA vara skyldiga att till skattemyndigheten rapportera uppgifter om våra klienters registreringsnummer för mervärdesskatt (VAT-nummer) samt uppgifter om fakturerade arvoden. Genom att anlita oss anses ni ha samtyckt till att vi uppfyller nämnda rapporteringsskyldighet. Skulle ni motsätta er sådan rapportering har vi enligt god advokatsed och dessa allmänna villkor rätt att avböja eller frånträda uppdraget.

6. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuell skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit de skyldigheter som åligger oss eller att vi enligt samma punkter avböjt eller frånträtt ett uppdrag därför att TKA har varit förhindrade att uppfylla våra skyldigheter.

Personuppgifter

7. TKA är personuppgiftsansvarig, enligt definitionen i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, för de personuppgifter som erhålls i samband med att vi utför uppdrag för våra klienter eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. De personuppgifter som aktualiseras är exempelvis namn, personnummer, titel, kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter och annan affärsrelaterad information som tillhandahålls av er, er företrädare eller som motparter förser oss med. Personuppgifterna behandlas exempelvis för att utföra obligatoriska jävs- och penningtvättskontroller och för att tillvarata dina intressen inom ramen för påbörjade, pågående eller avslutade uppdrag.

Våra tjänster

8. Innehållet i och omfattningen av vårt uppdrag kan anges i en skriftlig eller muntlig uppdragsbekräftelse. Arten och omfattningen av uppdraget kan dock ändras under uppdragets gång, beroende på era instruktioner eller de förutsättningar som vid var tid gäller för uppdraget.

9. Våra tjänster och råd utformas enbart utifrån de förutsättningar, fakta och instruktioner som presenteras för oss i det specifika uppdraget. Ni kan därför inte förlita er på våra tjänster eller råd i någon annan angelägenhet eller för något annat ändamål än det specifika uppdrag och ändamål för vilket tjänsten eller rådet lämnades.

10. TKA tillhandahåller inte skatterådgivning, finansiell rådgivning, redovisningsmässig rådgivning eller rådgivning om affärsmässigheten i beslut, investeringar eller transaktioner. Således har vi inte något ansvar för skattemässiga, finansiella, redovisningsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser av de beslut, investeringar eller transaktioner som ni fattar eller vidtar.

11. Våra tjänster omfattar endast rådgivning avseende svensk rätt. Om vi utifrån vår allmänna erfarenhet skulle uttala en åsikt om rättsläget i någon annan jurisdiktion än Sverige utgör detta inte rådgivning som ni har rätt att förlita er på. I en sådan situation kan vi dock på er begäran bistå med att inhämta rådgivning från andra rådgivare i den aktuella jurisdiktionen.

Advokatsekretess

12. TKA iakttar lagstadgad advokatsekretess och ålägger även biträdande jurister och andra i verksamheten att följa advokatsekretessen i enlighet med god advokatsed. I vissa fall kan vi enligt lag vara ålagda att lämna ut information. Vidare kan i vissa fall god advokatsed även i övrigt tillåta att vi lämnar ut information.

Arvoden och kostnader

13. I enlighet med tillämpliga regler om god advokatsed baseras TKA:s arvoden på ett antal faktorer såsom, men inte begränsat till, (1) nedlagd tid, (2) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (3) de värden som uppdraget rör, (4) den risk som TKA är exponerad för inom ramen för uppdraget, (5) tidspress och (6) uppnått resultat. Uppskattningar om arvode lämnade av TKA är endast prognoser grundande på erfarenhet, men är inte i något avseende bindande om så inte särskilt har angivits skriftligen. Utöver TKA:s arvoden kan kostnader för resor och andra utlägg debiteras.

14. TKA tillämpar löpande fakturering. I vissa fall begär TKA förskott på arvode och kostnader. Om inte annat avtalats förfaller TKA:s fakturor till betalning 14 dagar efter fakturadatum.

15. I tvister (såväl i domstol som i skiljeförfarande) åläggs normalt den förlorande parten att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). Oavsett om du är vinnande eller förlorande part måste du emellertid erlägga betalning för de tjänster TKA har utfört och för de kostnader TKA har haft i samband med att vi har företrätt dig i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

16. Om ärendet avser en tvist kan din eller ditt bolags eventuella rättsskyddsförsäkring täcka vissa av dina och motpartens kostnader. Oavsett försäkringsvillkorens lydelse och berört försäkringsbolags beslut att helt eller delvis ersätta dessa kostnader, är du skyldig att till fullo betala TKA:s fakturor.

Momsregistreringsnummer

17. Enligt lag är vi i vissa fall skyldiga att lämna information till skattemyndigheterna om ert momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster vi har levererat till er. Genom att anlita TKA anses ni ha samtyckt till att vi i enlighet med aktuell lagstiftning lämnar sådan information till skattemyndigheterna.

Upphörande av uppdrag

18. Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att begära att vi frånträder uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före det att uppdraget upphörde.

19. Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter vi har rätt eller skyldighet att avböja eller frånträda ett uppdrag. Om vi frånträder uppdraget, måste ni erlägga betalning för de tjänster och råd vi tillhandahållit och för de kostnader vi haft före frånträdandet.

Ansvarsbegränsning

20. Vårt ansvar för skada som ni vållats till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida är begränsat till ett belopp per uppdrag om 50 MSEK eller, om vårt arvode i det aktuella uppdraget understiger 1 MSEK, 3,5 MSEK.

21. Vårt ansvar för skada ska reduceras med belopp som ni kan erhålla enligt försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att era rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen inte inskränks.

22. Vi ansvarar inte för skada som uppkommer genom att ni använt våra arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Om inte annat följer av punkten ovan ansvarar vi inte för skada som drabbat tredje man genom att ni använt er av våra arbetsresultat eller råd.

23. Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

24. Om vi på er begäran medger att en utomstående person får förlita sig på våra arbetsresultat eller råd ska detta inte medföra att vårt ansvar ökar eller påverkas i övrigt. Vi kan hållas ansvariga i förhållande till en sådan utomstående person endast i samma utsträckning som vi skulle ha kunnat hållas ansvariga gentemot er. Belopp som vi kan komma att vara skyldiga att utge till en sådan utomstående person, ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar i förhållande till er och vice versa. Något klientförhållande mellan oss och den utomstående personen uppkommer inte. Vad som sagts i det föregående gäller även i de fall vi på er begäran ställer ut intyg, utlåtande eller liknande till en utomstående person.

Ansvarsförsäkring

25. Vi innehar Sveriges Advokatsamfunds tilläggsansvarsförsäkring och inte endast Sveriges advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring.

Arkivering

26. När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört, kommer vi att arkivera (hos oss eller hos tredje man och i pappers- eller elektronisk form) i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats och genererats i uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt vår uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som krävs enligt lag eller god advokatsed.

27. Eftersom vi är skyldiga att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats eller genererats i uppdraget, kommer vi inte att kunna tillmötesgå en begäran om att återställa (utan att göra och behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut.

28. Om inte annat särskilt avtalats är vi inte skyldiga att förvara era originalhandlingar. Vi kan således tillställa er alla originalhandlingar när ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört. Vi kan behålla en kopia av originalhandlingarna.

Tillämplig lag och tvistelösning

29. Dessa allmänna villkor ska lyda under svensk lag.

30. Tvister mellan TKA och dig ska i första hand lösas i Stockholms tingsrätt. Om tvisteföremålet överstiger 1 MSEK ska tvisten mellan dig och TKA lösas vid Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinsitut enligt SCC:s skiljeregler. Svensk rätt ska tillämpas på skiljeförfarandet, språket i skiljeförfarandet ska vara svenska och orten för skiljeförfarandet ska vara Stockholm.

31. Oaktat punkten ovan har TKA alltid rätt att väcka talan angående förfallna fordringar i anledning av uppdraget eller i övrigt i domstolar eller vid myndigheter (exempelvis Kronofogden) som har jurisdiktion över dig eller någon av dina eller ditt bolags tillgångar.