Martin Szydlowski vid Tre Kronor Advokatbyrå är listad som likvidator hos Bolagsverket med ett eget likvidatorsnummer. Våra advokater åtar sig därför uppdrag som likvidatorer i aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. Vi har lång erfarenhet av att hantera både tvångslikvidationer och frivilliga likvidationer. Fördelen med att likvidera ett bolag istället för att försätta det i konkurs är att styrelseledamöterna inte förekommer i konkurser vilket gör det lättare att starta nya bolag och få krediter av banker eller kreditinstitut. Om du företräder en större organisation där ett av era holdingbolag eller ett bolag i organisationen för ett visst syfte inte behövs längre kan vi hjälpa dig att likvidera bolaget eller bolagen.

Vi åtar oss även uppdrag med bevakning av fordringar i konkurser och som företrädare för borgenärer i företagsrekonstruktioner. Vi har vana av att företräda privatpersoner och bolag vid bevakningssammanträden, borgenärssammanträden och vid skulduppgörelser.

Våra advokater och jurister har också erfarenhet av att biträda bolag och privatpersoner i återvinningstvister med konkursbon. Under vissa förutsättningar kan en konkursförvaltare anhängiggöra en återvinningstalan i allmän domstol av genomförda transaktioner före ett konkursutbrott. Anser du eller ditt bolag att transaktionerna exempelvis var ordinära, ditt bolag inte var i ond tro gällande betalningarna och du inte heller hade anledning att misstänka att din samarbetspartner var på obestånd vid tillfället för betalningarna kan det finnas grund för att bestrida konkursboets återvinningstalan.

Vi kan hjälpa dig i alla typer av obeståndssituationer med kvalificerad juridisk rådgivning.