Prövning av arvodestvist mellan advokat och konsument

Advokat Martin Szydlowski vid Tre Kronor Advokatbyrå AB är ledamot av Sveriges Advokstsamfund. I enlighet med god advokatsed fordras att vi och alla andra svenska advokater informerar om våra klienters rättigheter i samband med eventuella arvodestvister på våra hemsidor.

En klient som är konsument kan få en arvodestvist prövad av Sveriges Advokatsamfunds Konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämndens prövar tvister mellan konsumenter och advokater eller advokatbyråer om tjänster som advokater eller advokatbyråer har tillhandahållit konsumenter.

En advokat är skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning. Prövningshänskjutandet ska ske skriftligen och inom ett år efter att kravet skriftligen framställdes till advokaten. En förutsättning för att tvisten ska prövas av Konsumenttvistnämnden är att tvisten inte handläggs eller är avgjord hos domstol.

Mer information om konsumenttvistnämnden finns här.

E-postadress: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se