Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG).

Tre Kronor Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs nedan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

En stor del av vår kommunikation sker med hjälp av telefon, e-post, what-app, messenger, vår hemsida och andra applikationer vilket innebär personuppgiftsbehandling. Genom att skicka e-postmeddelanden, fylla i kontaktformuläret på vår hemsida, skriva eller ringa till oss lämnas i regel alltid personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget registreras, genomförs och dokumenteras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men att lämna personuppgifter är nödvändigt inom ramen för våra åtaganden enligt god advokatsed, penningtvättslagen med krav på klientkännedom och skattelagstiftning.

Vi behandlar uppgifter i samband med uppdrag för att genomföra obligatorisk jävs- och penningtvättskontroll, vid utföranden av uppdraget, för redovisnings- och faktureringsändamål och vid skatteredovisning. Dessa uppgifter behandlas på grund av avtal med dig eller ditt bolag eller i enlighet med gällande svensk rätt.

Behandling av personuppgifter hänförliga till leverantörer eller dess företrädare och andra externa parter grundas på vårt berättigade intresse av att administrera relationen och fullgöra våra avtalsförpliktelser.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata din rätt inom ramen för påbörjande, pågående eller avslutade uppdrag.

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre tid enligt lag. Personuppgifter som behandlas inför och i samband med utförande av uppdrag sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Tre Kronor Advokatbyrå enligt god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Tre Kronor Advokabyrå om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av personuppgifter om dig. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett dataläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på adminki@trekronorlaw.se eller på adressen nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Tre Kronor Advokatbyrå AB,
org.nr 559418-2247, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm, +46 (0) 765 809 873.