Våra advokater och jurister har lång erfarenhet av tvistelösning i allmän domstol och i skiljedomstolar i skiljeförfaranden enligt främst Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeregler. Tvisterna vi har varit ombud i har avsett allt från obetalda fakturor i fakturatvister, tvister om lån samt skuldebrev, tvister om tolkning av avtal, M&A-tvister, återvinningstalan i konkurser, tvister med leverantörer av tjänster eller varor som t.ex. felaktiga maskiner, tvister med hyresvärdar, entreprenadtvister och väldigt infekterade aktieägartvister. Vi kan hjälpa dig genom hela processen med att bestrida ett krav eller framställa ett krav på betalning till en motpart tills tvisten har avgjorts i domstol eller i skiljedomstol genom en dom eller en skiljedom. Vid behov kan vi även hjälpa till med verkställighetsåtgärder vid Kronofogdemyndigheten.

Våra jurister har lång erfarenhet av entreprenadtvister där vi har företrätt både beställare, entreprenörer, underentreprenör, konsumenter och byggbolag. Vi har erfarenhet av entreprenadtvister vari avtalet består i e-post och smskorrespondens, hantverksformuläret, AB 06, ABT 06 och andra standardavtal. Vi kan även hjälpa ert bolag i ett tidigt skede genom att närvara vid förbesiktning eller slutbesiktning och vid en eventuell överbesiktning. Entreprenadtvister är ofta väldigt bevistunga och omständigheterna är många. Som erfarna processadvokater vet vi vad som behöver bevisas och med vilket bevismedel samt vad som kan komma att avgöras genom bevisbörderegler i olika situationer. Gäller tvisten en konsumententreprenad har vi kunskap om bl.a. Bygg & Keramikrådets branschregler och andra byggstandarder, som kan komma att avgöra tvisten.

Har du och din kompanjon hamnat i tvist med varandra om hur ni vill driva ert företag? Våra advokater och jurister har med framgång varit ombud i väldigt infekterade aktieägartvister med både aktiebolagsrättslig rådgivning, företrätt aktieägare vid bolagsstämmor, rådgivning om tolkning av aktieägaravtal och vid separationen genom att bolaget eller inkråmet slutligen såldes till en av parterna.

Har du lånat ut stora summor till ett bolag eller till en bekant som inte betalar tillbaka? I många fall finns det ett undertecknat skuldebrev i original eller ett avtal som gör att tvisten blir mindre komplicerad. Vi kan även hjälpa dig i mer komplicerade situationer med bevissäkringen tills att du begär verkställighet hos Kronofogden avseende din fordran.

Oavsett vad tvisten gäller har Tre Kronor Advokatbyrå det processrättsliga kunnandet om rättegångsbalken och om skiljeregler för att med yrkesskicklighet företräda dig i tvister.