Tre Kronor Advokatbyrå har lång erfarenhet av bolagsrättslig rådgivning såsom att exempelvis upprätta styrelseprotokoll och bolagsstämmoprotokoll samt företräda aktieägare vid bolagsstämmor. Vi ger även juridisk rådgivning till styrelser med särskild inriktning mot start-ups och vi upprättar handlingar för att utfärda exempelvis konvertibler eller teckningsoptioner.

Våra advokater och jurister hjälper främst ägarledda småföretag, mellanstora bolag och privatpersoner som är aktieägare i fåmansföretag eller enskilda styrelseledamöter eller hela styrelser med juridisk rådgivning. Frågorna kan exempelvis gälla nyemissioner, apportemissioner, hembudsförfaranden, förköp, tolkning av aktieägaravtal, bolagsstyrningens förenlighet med aktiebolagslagen eller upprättandet av bolagsformalia. Vi är också anlitade som rådgivare i internutredningar för att hantera uppkomna risker.

Vi hjälper också till med etablering av utländska storföretag i Sverige genom att öppna dotterbolag i Sverige eller med att registrera filialer i Sverige.

Vi har också erfarenhet av tvistemål gällande personligt ansvar för styrelseledamöter och aktieägare på grund av bristtäckningsansvar, kapitalbrist eller vid olovliga värdeöverföringar.

Vi kan också hjälpa ditt företag med att se till att förhindra att styrelsen blir personligt ansvarig på grund av kapitalbrist genom att sätta igång processen med att upprätta en kontrollbalansräkning och hålla de obligatoriska kontrollstämmorna.

Oavsett vilket område inom bolagsrätten saken gäller kan våra advokater och jurister hjälpa dig eller ditt bolag med kvalificerad juridisk rådgivning i bolagsrätt.