Zakres zastosowania

1 Usługi i porady świadczone przez Tre Kronor Advokatbyrå AB ("TKA") w jakiejkolwiek sprawie podlegają niniejszym ogólnym warunkom i zasadom oraz Kodeksowi Postępowania Szwedzkiej Izby Adwokackiej.

2. niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do całego zlecenia, nawet jeśli zlecenie obejmuje kilka elementów lub jeśli pomagamy kilku osobom prawnym lub fizycznym w zleceniu lub wystawiamy oddzielne faktury.

Wiedza o kliencie

3. zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ("PTL"), jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tożsamości i własności naszych klientów oraz do poinformowania nas o celu i charakterze zlecenia. Co do zasady, takie informacje powinny być dostarczone przez klienta przed rozpoczęciem zlecenia. W przypadku nieotrzymania zadowalających informacji i dokumentacji, mamy prawo odmówić lub wycofać się ze zlecenia. W związku z tym możemy poprosić o niezwłoczne dostarczenie dokumentów tożsamości i szczegółowych informacji na temat własności i danego zlecenia. TKA może być również zobowiązana do zweryfikowania takich informacji za pośrednictwem zewnętrznych źródeł, takich jak bazy danych. Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do przechowywania wszystkich informacji i dokumentów, które uzyskamy w związku z tymi kontrolami.

4. zgodnie z PTL, TKA jest zobowiązana do zgłaszania podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu organom policji. PTL zabrania nam informowania użytkownika o istnieniu podejrzeń i o tym, że zgłoszenie zostało lub może zostać złożone na policji. W przypadku podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu TKA jest zobowiązana na mocy Kodeksu postępowania i niniejszych ogólnych warunków do odmowy lub wycofania się ze zlecenia.

5. TKA może być prawnie zobowiązana do zgłaszania organom podatkowym szczegółów dotyczących numerów rejestracyjnych naszych klientów w zakresie podatku od wartości dodanej (VAT) oraz szczegółów dotyczących fakturowanych opłat. Uznaje się, że angażując nas, użytkownik wyraża zgodę na wypełnianie przez nas wspomnianego obowiązku sprawozdawczego. Jeśli użytkownik sprzeciwi się takiemu raportowaniu, mamy prawo odmówić lub wycofać się z zadania zgodnie z Kodeksem postępowania i niniejszymi ogólnymi warunkami.

6. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikowi, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku wypełnienia przez nas spoczywających na nas obowiązków lub odmowy lub wycofania zamówienia na podstawie tych samych paragrafów, ponieważ TKA nie była w stanie wypełnić swoich zobowiązań.

Dane osobowe

7. TKA jest administratorem danych, zgodnie z definicją zawartą w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (UE) 2016/679, w odniesieniu do danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem zleceń dla naszych klientów lub przetwarzanych w inny sposób podczas przygotowywania lub administrowania zleceniem. Dane osobowe, które są istotne, to na przykład imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, tytuł, dane kontaktowe, dane do fakturowania i inne informacje biznesowe dostarczone przez użytkownika, jego przedstawiciela lub przekazane nam przez kontrahentów. Dane osobowe są przetwarzane, na przykład, w celu przeprowadzenia obowiązkowych kontroli pod kątem dyskwalifikacji i prania pieniędzy oraz w celu zabezpieczenia interesów użytkownika w ramach rozpoczętych, trwających lub zakończonych zadań.

Nasze usługi

(8) Treść i zakres naszego zaangażowania mogą zostać określone w pisemnym lub ustnym piśmie o zaangażowaniu. Jednakże charakter i zakres zlecenia może ulec zmianie w trakcie trwania zlecenia, w zależności od instrukcji klienta lub warunków mających zastosowanie do zlecenia w danym czasie.

9. Nasze usługi i porady są opracowywane wyłącznie na podstawie warunków, faktów i instrukcji przedstawionych nam w konkretnym zleceniu. W związku z tym nie można polegać na naszych usługach lub poradach w żadnej innej sprawie lub w żadnym innym celu niż konkretne zlecenie i cel, dla którego usługa lub porada została dostarczona.

10. TKA nie świadczy usług doradztwa podatkowego, doradztwa finansowego, doradztwa księgowego ani doradztwa w zakresie komercyjności decyzji, inwestycji lub transakcji. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje podatkowe, finansowe, księgowe lub biznesowe decyzji, inwestycji lub transakcji podejmowanych przez użytkownika.

11. Nasze usługi obejmują wyłącznie doradztwo w zakresie prawa szwedzkiego. Jeśli w oparciu o nasze ogólne doświadczenie wyrażamy opinię na temat sytuacji prawnej w jakiejkolwiek innej jurysdykcji niż Szwecja, nie stanowi to porady, na której można polegać. W takiej sytuacji możemy jednak, na prośbę użytkownika, pomóc mu w uzyskaniu porady od innych doradców w danej jurysdykcji.

Tajemnica zawodowa

12. TKA przestrzega ustawowej tajemnicy adwokackiej, a także wymaga od współpracowników i innych osób w organizacji przestrzegania tajemnicy adwokackiej zgodnie z Kodeksem postępowania. W niektórych przypadkach ujawnienie informacji może być wymagane przez prawo. Ponadto, w niektórych przypadkach dobra praktyka prawna może również zezwalać nam na ujawnienie informacji.

Opłaty i wydatki

13. Zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki zawodowej, wynagrodzenie TKA opiera się na szeregu czynników, takich jak między innymi (1) poświęcony czas, (2) umiejętności i doświadczenie wymagane do wykonania zlecenia, (3) wartości związane ze zleceniem, (4) ryzyko, na jakie narażona jest TKA w ramach zlecenia, (5) presja czasu i (6) osiągnięty wynik. Szacunkowe opłaty podane przez TKA są jedynie prognozami opartymi na doświadczeniu, ale nie są wiążące pod żadnym względem, chyba że zostaną wyraźnie określone na piśmie. Oprócz honorarium TKA mogą zostać naliczone koszty podróży i inne wydatki.

14. TKA stosuje fakturowanie ciągłe. W niektórych przypadkach TKA żąda zapłaty zaliczki na poczet opłat i wydatków. O ile nie uzgodniono inaczej, termin płatności faktur TKA wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.

15. W sporach (zarówno sądowych, jak i arbitrażowych) strona przegrywająca jest zwykle zobowiązana do pokrycia kosztów prawnych strony wygrywającej (w tym kosztów obsługi prawnej). Jednakże, niezależnie od tego, czy jesteś stroną wygrywającą czy przegrywającą, będziesz musiał zapłacić za usługi świadczone przez TKA oraz koszty poniesione przez TKA w związku z reprezentowaniem Cię w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym.

16. Jeśli sprawa dotyczy sporu, ubezpieczenie ochrony prawnej użytkownika lub jego spółki może pokryć część kosztów poniesionych przez użytkownika i drugą stronę. Niezależnie od brzmienia warunków ubezpieczenia i decyzji danej firmy ubezpieczeniowej o zwrocie tych kosztów w całości lub w części, użytkownik jest zobowiązany do zapłaty faktur TKA w całości.

Numer VAT

17. Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do przekazania organom podatkowym informacji o numerze VAT użytkownika i wartości usług świadczonych na jego rzecz. Angażując TKA, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez nas takich informacji organom podatkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wygaśnięcie mandatu

18. Użytkownik może zakończyć współpracę z nami w dowolnym momencie, żądając wycofania się z umowy. Użytkownik musi jednak zapłacić nam za świadczone przez nas usługi i koszty, które ponieśliśmy przed rozwiązaniem umowy.

19 Przepisy prawa i Kodeks postępowania określają okoliczności, w których mamy prawo lub obowiązek odmówić lub wycofać się ze zlecenia. Jeśli wycofamy się ze zlecenia, klient musi zapłacić nam za usługi i porady, które świadczyliśmy, oraz za koszty, które ponieśliśmy przed wycofaniem się.

Ograniczenie odpowiedzialności

20. Nasza odpowiedzialność za szkody wyrządzone użytkownikowi w wyniku błędów lub zaniechań lub naruszenia umowy z naszej strony jest ograniczona do kwoty 50 milionów SEK na zlecenie lub, jeśli nasze wynagrodzenie w danym zleceniu jest niższe niż 1 milion SEK, 3,5 miliona SEK.

21. nasza odpowiedzialność za stratę lub szkodę zostanie pomniejszona o jakąkolwiek kwotę, którą użytkownik może otrzymać na podstawie polisy ubezpieczeniowej, którą wykupił lub której podlega w inny sposób lub na podstawie jakiejkolwiek umowy lub odszkodowania, którego jest beneficjentem, pod warunkiem, że nie jest to niezgodne z warunkami polisy ubezpieczeniowej lub warunkami umowy lub odszkodowania oraz że prawa użytkownika wynikające z polisy ubezpieczeniowej, umowy lub odszkodowania nie zostaną naruszone.

22. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane korzystaniem przez użytkownika z naszych produktów lub porad w jakimkolwiek innym kontekście lub w jakimkolwiek innym celu niż ten, dla którego zostały one udzielone. Z zastrzeżeniem powyższego ustępu, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku korzystania przez użytkownika z naszych produktów lub porad.

23. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z okoliczności pozostających poza naszą kontrolą, których nie mogliśmy racjonalnie przewidzieć w momencie przyjęcia zlecenia i których konsekwencji nie mogliśmy racjonalnie uniknąć lub przezwyciężyć.

24 Jeżeli na żądanie użytkownika zezwolimy osobie trzeciej na poleganie na wynikach naszej pracy lub poradach, nie zwiększy to ani w żaden inny sposób nie wpłynie na naszą odpowiedzialność. Możemy ponosić odpowiedzialność wobec takiej osoby trzeciej wyłącznie w zakresie, w jakim ponosilibyśmy odpowiedzialność wobec użytkownika. Kwoty, które możemy być zobowiązani zapłacić takiej osobie trzeciej, odpowiednio zmniejszą naszą odpowiedzialność wobec użytkownika i odwrotnie. Pomiędzy nami a stroną trzecią nie istnieje żadna relacja z klientem. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy na żądanie użytkownika wydamy osobie trzeciej zaświadczenie, oświadczenie lub podobny dokument.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

25. Posiadamy dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szwedzkiej Izby Adwokackiej, a nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szwedzkiej Izby Adwokackiej.

Archiwizacja

26 Po zakończeniu zlecenia lub rozwiązaniu go w inny sposób, będziemy archiwizować (u nas lub u strony trzeciej, w formie papierowej lub elektronicznej) zasadniczo wszystkie dokumenty i wyniki pracy zgromadzone i wygenerowane w ramach zlecenia. Dokumenty i wyniki pracy będą archiwizowane przez okres, który w naszej opinii jest wymagany ze względu na charakter zlecenia, ale nigdy przez okres krótszy niż wymagany przez prawo lub dobrą praktykę prawną.

27. ponieważ jesteśmy zobowiązani do archiwizowania praktycznie wszystkich dokumentów i produktów pracy zgromadzonych lub wygenerowanych w ramach zlecenia, nie będziemy w stanie spełnić żądania przywrócenia (bez tworzenia i przechowywania kopii) lub zniszczenia dokumentu lub produktu pracy przed upływem okresu archiwizacji.

28. o ile nie uzgodniono inaczej, nie jesteśmy zobowiązani do przechowywania oryginalnych dokumentów. W związku z tym możemy przekazać użytkownikowi wszystkie oryginalne dokumenty po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy. Możemy zachować kopię oryginalnych dokumentów.

Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

29) Niniejsze ogólne warunki podlegają prawu szwedzkiemu.

30. Spory pomiędzy TKA a Użytkownikiem będą rozstrzygane przede wszystkim przez Sąd Rejonowy w Sztokholmie. Jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 1 milion SEK, spór pomiędzy Użytkownikiem a TKA zostanie rozstrzygnięty przez Instytut Arbitrażowy Sztokholmskiej Izby Handlowej zgodnie z regulaminem arbitrażowym SCC. Do arbitrażu stosuje się prawo szwedzkie, językiem arbitrażu jest język szwedzki, a miejscem arbitrażu jest Sztokholm.

31. Niezależnie od powyższego akapitu, TKA zawsze ma prawo do podjęcia kroków prawnych w odniesieniu do zaległych roszczeń w związku z cesją lub w inny sposób przed sądami lub organami (takimi jak Szwedzki Urząd Egzekucyjny), które mają jurysdykcję nad użytkownikiem lub jakimkolwiek majątkiem użytkownika lub jego spółki.